Reference

Lafarge BFC, Beočin, cementara:

• Šut kanal (6t) i konstrukcija (10t) ispod generatora toplih gasova HGG-1 2005.
• Demontaža starih pogona cementara, i dve roto peći, 5000t čelika, 2005-2008.
• Rekonstrukcija bunkera za gips 2005.
• Šut kanal na dopol tornju visine 80m 10t konstrukcije, 2005.
• Rekonstrukcija dela linije za transport vreća na paletizaciji, 2006.
• Izrada linija za doziranje (loženje) guma na dopol tornju, 2007.
• Rekonstrukcija traka za doziranje mlinova cementa 2007.
• Izrada platformi za bezbedniji pristup cisternama na rinfuznom utovaru, 2007.
• Rekonstrukcija i sanacija sistema za utovar klinkera u kamione 2008.
• Izrada platformi za pristup teretnom liftu na dopol tornju, 2008.
• Izrada usipnog koša za doziranje sirovinskog materijala na trake, 2008.
• Izrada linije za SSW (alternativna goriva) 25t konstrukcije 2008.
• Remont trakastih transportera za transport sirovine sa površinskog kopa 2008.
• Izrada platformi za lakši pristup uređajima po pogonu, oko 30t konstrukcije, 2009.
• Montaža elevatora za vertikalni transport cementa na silose cementa, i izrada konstrukcije. ( 100 t konstrukcije i opreme), 2009.
• Platforme za bezbedan rad na zahtev sektora za zaštitu na radu po celoj cementari (ograde, zaštitne mreže, platforme, stepeništa i dr.; oko 80t konstrukcije - ) 2010.-2012.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u zimskom remontu peći i izmenjivača toplote (2000m2 skele), 2010.
• Rad bravara na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u zimskom remontu, 2010.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u letnjem remontu peći i izmenjivača toplote (2500m2 skele)
• Rada bravara i zavarivača na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u letnjem remontu, 2010.
• Rekonstrukcija i izrada novog dela sistema za doziranje gipsa u mlinove cementa (platforme, rine, montaža opreme) 2011.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u zimskom remontu peći i izmenjivača toplote (1500m2 skele), 2011.
• Rad bravara i zavarivača na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u zimskom remontu, 2011.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u letnjem remontu peći i izmenjivača toplote (1000m2 skele), 2011.
• Rada bravara i zavarivača na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u letnjem remontu, 2011.
• Izrada sistema za doziranje alternativnih goriva (ugljene prašine) na izmenjivaču toplote 2011.
• Izrada sistema za pneumatski transport altenativnih goriva na izmenjivaču toplote, 2012.
• Izrada cevovoda za pneumatski transport pepela u silose i izrada konstrukcije za učvršćenje cevovoda (debelozidni cevovod fi 219 L=200m, 6 t konstrukcije), 2012.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u zimskom remontu peći i izmenjivača toplote (1000m2 skele), 2012.
• Rad bravara i zavarivača na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u zimskom remontu, 2012.
• Montaža i demontaža skele za remontne aktivnosti u letnjem remontu peći i izmenjivača toplote (1800m2 skele), 2012.
• Rada bravara i zavarivača na remontu pogona pripreme sirovina, izmenjivača toplote i peći u letnjem remontu, 2012.
• Izrada cevovoda za sušenje komunalnog otpada, (fi 500x5mmm, L=60m)
• Rekonstrukcija trakastog transportera za doziranje dodataka u mlinove cementa (12t konstrukcije), 2012.

Lafarge Beton, Beograd, fabrike betona u Batajnici i Borči:

• Rekonstrukcija postrojenja u Batajnici i Borči (ograda, rešetke za dozirni levak) radi bezbedenijeg rada 2011.
• Ograda oko fabrike betona i kapije u Batajnici, 2011.
• Interventni poslovi u fabrici u Borči 2012.

Sunoko Novi Sad, proizvodni pogon i skladište Pećinci, šećerana:

• Rekonstrukcija, demontaža i montaža cevovoda ( oko 600m, od fi 35 do fi 300) u postrojenju sirove strane 2010.
• Izrada platformi ispod vakuum aparata, 2010.
• Izrada novog bubnja pralice (za pranje repe) sa pripadajućim uređajima, 12t konstrukcije, 2011.
• Rekonstrukcija, demontaža i montaža cevovoda u pogonu za pranje repe (pralici), 2011.
• Rekonstrukcija, demontaža i montaža cevovoda u pogonu krečana, 2011.
• Rekonstrukcija, demontaža i montaža cevovoda u pogonu sirove strane, (fi25 do fi 300, oko 1200m), 2011.
• Remont opreme u pogonu sirove strane, 2011.
• Izrada platforme (8t konstrukcije) i opšivanje platforme tr limom na rezervoaru vertikalnih kristalizera, 2011.
• Montaža elevatora peletiranog rezanca i izrada konstrukcije za učvršćenje sa nadstrešnicom i pripadajućim uređajima, 2011.
• Konstrukcija (INP 500, INP 400) za ojačavanje postolja rezervoara zagrevača, 11t konstrukcije, 2012.
• Ojačanje konstrukcije na više pozicija u pogonu sirove strane, 10t konstrukcije 2012.
• Izrada platforme na vakuum aparatima i monorej staza, 2012.
• Rekonstrukcija, demontaža i montaža cevovoda u pogonu sirove strane (fi 100, fi 350), 2012.
• Remont opreme u pogonu sirove strane, 2012.
• Pokrivanje trake za transport repe, konstrukcija i opšivanje tr limom, 2012.
• Rekonstrukcija cevovoda (fi 110, fi 500)u pogon za pranje repe
• Rekonstrukcija bubnja za pranje repe, 2012.

Ogranak Alpine Bau GMBH Beograd, Beograd:

Objekat Most kod Beške:
• Rešetkasti poklopci, merdevine i ograde u unutrašnjosti mosta (15 t pocinkovane konstrukcije), 2011.
• Rampe za prelaz u unutrašnjosti mosta (12t konstrukcije), 2011.

Ogranak PORR GMBH Beograd, Beograd:
Objekat Most preko Ade, severni pristupni putevi:
• Pocinkovani čelični držači za stubove rasvete

Projektni biro Axis, Novi Sad:

• Izrada čelične konstrukcije i ograde na balkonima na objektu zgrade u Novom Sadu

Termoelektro, Beograd:

• Montaža i demontaža skele i deo bravarskih radova za izradu izolacije na vrhu silosa homogenizacije (90m) i za remont izmenjivača toplote u cementari Holcim u Novom Popovcu, (2000m2 skele) 2009.

LM Metalmont, Obrenovac:

• Rad bravara na remontu TENT A, 2006. I 2007.

Mont - R, Beograd:

• Montaža i demontaža skele za sanaciju pukotina u rezervoarima sirćene kiseline u MSK Kikinda (1500m2 skele), 2009.